Exter đỏ cho cá cảnh, điều trị nấm, thối vây, mang, tụt nhớt, bong bóng

200,000  VNĐ

Exter đỏ cho cá cảnh, điều trị nấm, thối vây, mang, tụt nhớt, bong bóng

200,000  VNĐ